Phản Hồi về: Khi con tàu BTC đang chìm thì người thoát khỏi con tàu BTC có khi lại là những n…

Quân Vũ
Khách
Quân Vũ
9:54 sáng ・ 30/01/2024

Thoát hết chưa bác =))